Algemene voorwaarden


1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandelingen, aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de schoonheidsspecialist/huidexpert Renee en de cliënt. Alle door de aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en inclusief de opgelegde BTW.

2. Inspanningen Huidexpert Renee

Renee zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren. Renee zal zoveel als mogelijk is de cliënt inlichten over de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Renee melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Renee 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. Renee moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Huidexpert Renee vermeldt alle prijzen van behandelingen via internet (website) en folder. De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke 21% BTW, prijswijzigingen worden 30 dagen voor de ingangsdatum vermeld. Aanbiedingen en acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van deze behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Renee voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Huidexpert Renee aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Huidexpert Renee neemtj de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een spaarkaart. Huidexpert Renee behandelt de gegevens van de cliënt vertrouwelijk, volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Huidexpert Renee zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

6. Geheimhouding

Huidexpert Renee is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Huidexpert Renee verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Huidexpert Renee is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als blijkt dat Huidexpert Renee door de cliënt onjuist en/of onvolledige informatie is verstrekt over relevante aandoeningen die bij de cliënt bekend waren, medicijngebruik, of ander sinds. In geval van aantoonbare schade door Huidexpert Renee beperkt tot het gedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering aan Huidexpert Renee wordt uitbetaald.

8. Garantie

Huidexpert Renee geeft de cliënt 3 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt: indien de behandeling die de cliënt heeft laten uitvoeren door Huidexpert Renee, vervolgens heeft laten onderhouden door een andere salon, de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt, de cliënt andere producten dan door Huidexpert Renee geadviseerd heeft gebruikt voor onderhoud, de cliënt adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd en de cliënt het advies om medische hulp te zoeken binnen 5 werkdagen niet heeft opgevolgd.

9. Beschadiging & diefstal

Huidexpert Renee is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in de beschikbaar gestelde ruimte van cliënt aan Huidexpert Renee. Huidexpert Renee heeft het recht, schadevergoeding van de cliënt te eisen indien meubilair, apparatuur of producten door toedoen van de client beschadigt worden. Bij diefstal van cliënt ten opzichte van Huidexpert Renee, doet Huidexpert Renee altijd aangifte bij de politie.

10. Klachten

Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking, maar in ieder geval binnen zestig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te melden aan Huidexpert Renee, bij gebreke waarvan het recht van opdrachtgever om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Alle rechten van cliënt vervallen indien cliënt niet uiterlijk binnen een jaar na uitvoering van de betreffende werkzaamheden, eventuele klachten aanhangig heeft uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11. Overeenkomst

Wanneer de cliënt een afspraak maakt met Huidexpert Renee en een behandeling geniet, dan is er automatisch een overeenkomst en gaat de cliënt akkoord met onze algemene voorwaarden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijft dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te passen, zullen de partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Huidexpert Renee zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

12. Geschillen

Over alle geschillen tussen Huidexpert Renee en de cliënt zal worden beslist door de Geschillencommissie Schoonheidsbranche overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie zal in hoogste instantie uitspraak doen bij wege van bindend advies. Het staat de cliënt vrij om het geschil aan de volgens de normale competentieregels aangewezen rechter voor te leggen, indien de cliënt het geschil niet aan de Geschillencommissie wenst voor te leggen. Het aanhangig maken van een geschil bij de Geschillencommissie heeft tot gevolg dat de cliënt niet meer gerechtigd is om het geschil aan de rechter voor te leggen. Huidexpert Renee is slechts bevoegd om het geschil aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche voor te leggen ingeval cliënt het ontstaan van het geschil schriftelijk heeft verklaard de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te zullen aanvaarden.